Uwaga KONKURS!

Wybierz się na najbliższy seans z cyklu Kino na Obcasach w sieci Multikino i Silver Screen, zasmakuj Ciasteczek Zbożowych i zrób „selfie”! Pokaż jak zasmakowały Ci ciasteczka, bądź kreatywna! Nagradzamy najoryginalniejsze zdjęcia!

Do wygrania 3 przepyszne zestawy produktów marki Kupiec!

 

REGULAMIN KONKURSU

 

 • 1. Postanowienia Ogólne
 1. Organizatorem konkursu jest Kupiec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Paprotni, adres: ul. Kupiecka 17, 62-513 Krzymów, numer KRS: 0000176445, numer NIP: 6652677246, numer REGON: 311604510 (Organizator).
 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym regulaminie (zwanym dalej: „Regulaminem”).
 3. Konkurs trwa w okresie od 01.06.2015 r. do 12.2015 r. Na Konkurs składają się poszczególne sesje konkursowe przeprowadzane w wybranych przez Organizatora datach i miejscach (dalej: „Sesje Konkursowe”) w danym miesiącu. Daty i miejsca poszczególnych Sesji Konkursowych danego miesiąca zostaną podane przez Organizatora do publicznej wiadomości na zasadach określonych w Regulaminie.
 4. Kontrola prawidłowego przebiegu Konkursu należy do Komisji Konkursowej powołanej przez Organizatora (dalej: „Komisja Konkursowa”).
 5. Organizator może bez podania przyczyn, w każdej chwili zrezygnować z przeprowadzania Konkursu w zakresie dotychczas nieodbytych sesji konkursowych.
 6. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 • 2. Cel Konkursu

Konkurs jest przedsięwzięciem marketingowo – promocyjnym i przeprowadzony jest w ramach akcji „Zdrowe Nie Nudne”, prowadzonej przez Organizatora w celu propagowania w społeczeństwie zdrowego odżywiania.

 

 • 3. Warunki uczestnictwa w Konkursie
 1. W Konkursie mogą brać udział tylko pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału:
 • osoby zatrudnione przez Organizatora;
 • osoby zatrudnione przez Multikino S.A. z siedzibą w Warszawie;
 • małżonkowie, rodzice, rodzeństwo, zstępni i wstępni osób, o których mowa w pkt 1 lub 2.
 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nabycie biletu wstępu na seans filmowy w jednym z kin w sieci Multikino, w trakcie którego przeprowadzana będzie Sesja Konkursowa, wykonanie zdjęcia typu „selfie” (dalej: „Selfie”) za pomocą jakiegokolwiek urządzenia elektronicznego lub mechanicznego z funkcją aparatu fotograficznego, obrazującego zadowolenie ze zjedzenia ciasteczek zbożowych Organizatora, które będą dostępne na terenie kina i wysłanie, na adres e-mail Organizatora: konkurs@kupiec.pl, wiadomości e-mail zawierającej to wykonane Selfie.
 2. Kalendarz przeprowadzania Sesji Konkursowych wraz z wykazem poszczególnych kin w sieci Multikino znajduje się na stronie internetowej kupiec.pl, www.zdrowenienudne.pl . Organizator zastrzega sobie prawo zmiany dat lub miejsc przeprowadzania poszczególnych Sesji Konkursowych. Każda zmiana zostanie uwidoczniona na stronie internetowej, wskazanej w zdaniu pierwszym powyżej.
 3. Uczestnik Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może wziąć udział w więcej niż jednej Sesji Konkursowej.
 4. Uczestnik poprzez przystąpienie do Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 5. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, a także na stronie internetowej kupiec.pl, www.zdrowenienudne.pl .

 

 • 4. Zasady przeprowadzania Konkursu
 1. Podczas każdej Sesji Konkursowej na ekranie kinowym wyświetlona zostanie plansza, na której umieszczone zostanie:
 • komunikat o możliwości wzięcia udziału w konkursie poprzez wykonanie Selfie w okolicznościach, o których mowa w § 3 ust. 3;
 • adres e-mail, na który należy wysłać Selfie;
 • adres strony internetowej, na której umieszczony jest Regulamin.
 1. Moment pojawienia się planszy, o której mowa w ust. 1 jest momentem rozpoczęcia danej Sesji Konkursowej. Po rozpoczęciu Sesji Konkursowej, Uczestnik chcący mieć możliwość wyłonienia jego Selfie przez Komisję Konkursową jako jednego z trzech najlepszych w danej Sesji Konkursowej, powinien wysłać Selfie wiadomością e-mail nie później niż 7 dni od danej Sesji Konkursowej w danym miesiącu, na adres e-mail wskazany na planszy. Przez wysłanie wiadomości e-mail na adres, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, Uczestnik akceptuje treść Regulaminu i zobowiązuje się stosować warunki i zasady określone w Regulaminie.
 2. Uczestnik wysyłając wiadomość e-mail może korzystać z dowolnie wybranego przez siebie urządzenia, za pomocą którego istnieje możliwość przesłania tego rodzaju wiadomości za pomocą transmisji danych, w szczególności z telefonu komórkowego, komputera przenośnego lub stacjonarnego mającego dostęp do sieci Internet.
 3. Jakość każdego Selfie wysłanego przez Uczestników powinna być wyraźna w celu możliwości rozpoznania twarzy Uczestnika wraz z ujętym na nim ciasteczkiem zbożowym Organizatora, zgodnie z okolicznościami o których mowa w § 3 ust. 3. Selfie zawierające wulgaryzmy lub treści niezgodne z prawem zostaną odrzucone przez Komisję Konkursową jako niezgodne z Regulaminem.
 4. Wiadomości e-mail z Selfie związane z Konkursem będą odbierane przez system serwerów, który określi moment odbioru wiadomości e-mail według zegara funkcjonującego w ramach tego systemu. Dane zarejestrowane przez automatyczny system, o którym mowa w zdaniu poprzednim, są rozstrzygające dla ustalenia momentu odbioru wiadomości e-mail z danego adresu e-mail. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru wiadomości e-mail z przyczyn niezależnych od Organizatora, w szczególności spowodowany przez dostawcę sieci Internet lub operatora transmisji danych w ramach sieci komórkowej.
 5. Komisja Konkursowa dokonuje selekcji Selfie poprzez wybór trzech najlepszych Selfie z każdej z Sesji Konkursowych danego miesiąca, w oparciu o własne oceny i kryteria.
 6. Prawo do otrzymania nagrody ma tych trzech Uczestników z każdej z Sesji Konkursowych danego miesiąca, których Selfie zostały wybrane przez Komisję Konkursową.
 7. Naruszenie postanowień Regulaminu przez danego Uczestnika skutkuje dyskwalifikacją tego Uczestnika z udziału w danej Sesji Konkursowej w danym miesiącu.
 8. Rozstrzyganie wszelkich kwestii spornych należy do Komisji Konkursowej. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne.

 

 • 5. Rodzaje nagród

Organizator przewiduje jeden rodzaj nagród w postaci pakietów z produktami marki KUPIEC, o łącznej wartości każdego z nich po  25 zł.

 

 • 6. Przyznawanie nagród
 1. Uczestnik, który uzyskał prawo do otrzymania nagrody za udział w Sesji Konkursowej w danym miesiącu (dalej: „Laureat”) zostanie powiadomiony o uzyskaniu prawa do nagrody za pomocą wiadomości e-mail wysłanej przez przedstawiciela Organizatora na adres e-mail, za pośrednictwem którego Laureat brał udział w Sesji Konkursowej w danym miesiącu. Informacja, o której mowa w zdaniu poprzednim zostanie przesłana do Laureata nie później niż do 7 dni od dnia wyboru najlepszych Selfie z Sesji Konkursowych danego miesiąca dokonanego przez Komisję Konkursową. Komisja Konkursowa dokonuje tego wyboru nie później niż do 14 dni od danej Sesji Konkursowej w danym miesiącu.
 2. Uczestnik w odpowiedzi na wiadomość e-mail, o której mowa w ust. 1, powinien przedstawicielowi Organizatora nie później niż do 3 dni od jej otrzymania podać swój numer telefoniczny. Przedstawiciel Organizatora skontaktuje się telefonicznie z Laureatem, do którego została przesłana wiadomość e-mail, o której mowa w ust. 1, w celu uzyskania imienia i nazwiska Laureata oraz danych adresowych, na jakie przesłana zostanie nagroda. Kontakt telefoniczny, o którym mowa w niniejszym ustępie, będzie miał miejsce nie później niż do 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi w wiadomości e-mail od Laureata, o której mowa w zdaniu pierwszym powyżej.
 3. W przypadku gdyby przedstawiciel Organizatora nie otrzymał od Laureata numeru telefonicznego w terminie, o którym mowa w ust. 2, albo otrzymawszy numer telefoniczny nie mógł skontaktować się telefonicznie z Laureatem, po wykonaniu 3 próbnych połączeń w odstępach 30 minut, dany Laureat traci prawo do otrzymania nagrody. Laureat traci prawo do otrzymania nagrody także w sytuacji odmowy przekazania przedstawicielowi Organizatora imienia i nazwiska oraz danych adresowych na jakie powinna zostać przesłana nagroda lub przekazania nieprawdziwego imienia i nazwiska oraz danych adresowych, uniemożliwiających doręczenie nagrody.
 4. Organizator nie będzie dokonywać weryfikacji danych wskazanych przez Laureata. W przypadku zwrotu nagrody przez operatora pocztowego, Laureat do którego nagroda została wysłana, traci prawo do jej uzyskania.
 5. Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.
 6. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.
 7. Nagroda zostanie przesłana do Laureata za pośrednictwem poczty, na dane adresowe podane przez Laureata przedstawicielowi Organizatora podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa ust. 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub zniszczenie nagrody wynikające z przyczyn leżących po stronie operatora pocztowego.
 8. Imiona i nazwiska poszczególnych Laureatów Sesji Konkursowych w danym miesiącu zostaną umieszczone na stronie internetowej kupiec.pl, www.zdrowenienudne.pl  .

 

 • 7. Dane Osobowe
 1. Organizator oświadcza, że przekazane dane osobowe (tj. imię, nazwisko, adres do doręczeń, numer telefonu) będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu realizacji Konkursu.
 2. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 3. Podanie danych jest dobrowolne lecz ich brak uniemożliwia wysłanie nagród i skutkuje utratą prawa do uzyskania nagrody.
 4. Dane osobowe Uczestników będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 5. Organizator informuje, że imiona i nazwiska Laureatów mogą zostać opublikowane na stronie internetowej, o której mowa w § 6 ust. 8.
 6. Dane osobowe Uczestników nie będą udostępniane innym podmiotom, z zastrzeżeniem obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 

 • 8. Reklamacje
 1. Reklamacje związane z daną Sesją Konkursową będą przyjmowane przez Organizatora wyłącznie w formie elektronicznej na adres e-mail: konkurs@kupiec.pl, w terminie 7 dni od dnia zakończenia danej Sesji Konkursowej.
 2. Wszelkie reklamacje powinny zawierać datę, imię, nazwisko, adres e-mail do korespondencji i adres e-mail, z którego została wysłana wiadomość, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Rozstrzyganie reklamacji należy do kompetencji Komisji Konkursowej.
 4. Komisja Konkursowa rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od jej dostarczenia na adres, o którym mowa w ust. 1.
 5. Składający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie jej rozpatrzenia za pośrednictwem wiadomości przesłanej na adres e-mail wskazany w reklamacji.
 6. Decyzja Komisji Konkursowej w zakresie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna.

 

 • 9. Dane kontaktowe Organizatora

Organizator przedstawia następujące dane kontaktowe w sprawach organizacji lub przeprowadzenia Konkursu:

 • adres: KUPIEC Sp. z o.o., Paprotnia, ul. Kupiecka 17, 62-513 Krzymów;
 • poczta elektroniczna: marketing@kupiec.pl;
 • telefon: 063 241 37 37 ;
 • fax: 063 22 04 014 .

 

 • 10. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
 2. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w Konkursie (w tym odmówić przyznania nagrody) Uczestnika, w stosunku do którego powziął podejrzenie o działania sprzeczne z niniejszym Regulaminem.
 3. Organizator zastrzega sobie również prawo dyskwalifikacji Uczestników lub Laureatów wobec których powziął podejrzenie o zmowę mającą na celu nieuczciwe, z punktu widzenia Organizatora, uzyskanie dużych ilości nagród.
 4. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu lub poszczególnych Sesji Konkursowych, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku działań podmiotów trzecich lub zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania podmiotów trzecich, w szczególności operatorów pocztowych i operatorów telekomunikacyjnych.
 6. Do Konkursu mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności art. 919-921 Kodeksu cywilnego.
 7. Wszelkie spory związane z Konkursem rozpatrywać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.